快捷搜索:

诉衷情·夜寒茅店不成眠

诉衷情·夜寒茅店不成眠原文
夜寒茅店不成眠,残月照吟鞭。黄花小雨时刻,催上渡头船。
鸥似雪,水如天,忆昔时。到家应是,童稚牵衣,笑我华颠。
诉衷情·夜寒茅店不成眠拼音解读
yè hán máo diàn bú chéng mián ,cán yuè zhào yín biān 。huáng huā xì yǔ shí hòu ,cuī shàng dù tóu chuán 。
ōu sì xuě ,shuǐ rú tiān ,yì dāng nián 。dào jiā yīng shì ,tóng zhì qiān yī ,xiào wǒ huá diān 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: